6.2.2020

Terrafamelle lupa uraanin talteenottoon


Terrafamelle lupa uraanin talteenottoon Sotkamossa
Työ- ja elinkeinoministeriö 6.2.2020
Tiedote
Valtioneuvosto myönsi 6.2.2020 Terrafame Oy:lle ydinenergialaissa tarkoitetun luvan kaivos- ja malminrikastustoimintaan. Lupa oikeuttaa yhtiön uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Terrafame jätti lupahakemuksensa valtioneuvostolle lokakuussa 2017.
Valtioneuvosto katsoo päätöksessään, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. Ennen käytön aloittamista uraanin talteenottolaitos tarvitsee vielä Säteilyturvakeskuksen (STUK) antaman käynnistämisluvan.
Valtioneuvosto myönsi luvan myös Harjavallan nikkelijalostusyksikössä (Norilsk Nickel Harjavalta Oy) erotetun uraanin talteenottoon, kuitenkin siten, että Sotkamoon siirrettävän uraanin enimmäismäärä on enintään 10 000 kg. Kyseessä on Sotkamon kaivokselta jatkojalostukseen toimitetun materiaalin mukana Harjavallan nikkelijalostusyksikköön (Norilsk Nickel Harjavalta Oy) vuosina 2011-2015 päätynyt uraani.
Uraanin talteenottoa varten ei kaivoksesta erikseen louhittaisi malmia, vaan talteenotto tapahtuu prosessiliuoksesta. Uraani voidaan erottaa prosessista sinkkisulfidin saostuksen jälkeen erillisessä talteenottolaitoksessa. Laitos on jo valmiina kaivosalueella.
Saatavan uraani-puolituotteen tuotantomääräksi arvioidaan enintään 250 uraanitonnia vuodessa. Se kuljetetaan Terrafamen laitokselta ns. Yellow cake -puolituotteena ulkomaille jatkojalostukseen, jossa siitä valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoaineeksi sopivaa raaka-ainetta.
Jatkojalostusta varten tuote kuljetetaan kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksytyille, kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluville laitoksille. Näin varmistetaan, että uraani hyödynnetään vastuullisesti ja vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.
Ympäristöministeriö katsoi antamassaan lausunnossa, että talteenotolla voidaan vähentää merkittävästi uraanin kerääntymistä alueella ja vesiympäristöön. Samoin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen YVA-yhteysviranomaisen lausunnossaan toteaman mukaan toiminnan ympäristövaikutukset alueella ovat pienemmät, kun uraanilaitos otetaan käyttöön kuin tilanteessa, jossa toimintaa jatketaan ilman uraanin talteenottoa.
Lupa sisältää ydinturvallisuuteen ja mahdollisiin ydinjätteisiin liittyviä ehtoja. Niiden mukaan Terrafamen on päivitettävä uraanin talteenottolaitoksen käytöstä poistamista koskeva selvityksensä perustuen ensimmäisten kolmen vuoden käyttö- ja ylläpitokokemuksiin, seurattava uraanin talteenottolaitoksen jätekertymää ja jätteiden käsittelyn toteutumista, ja raportoitava tulokset Säteilyturvakeskukselle vuosittain.
Yhtiön on myös päivitettävä jätehuoltoa koskevat selvityksensä kolmen ensimmäisen toimintavuoden käyttökokemusten perusteella, tehtävä uraanin talteenotolle ydinenergialain mukainen määräaikainen turvallisuusarvio 15 vuoden välein, sekä täydennettävä Säteilyturvakeskukselle toimittamiaan aineistoja hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.
Myönnetty lupa on voimassa kaivoksen toiminta-ajan, kuitenkin enintään vuoden 2050 loppuun. Se lakkaa olemasta voimassa, jos uraanin talteenottoa ei aloiteta kolmen vuoden kuluessa sen lainvoimaiseksi tulosta.
Päätösasiakirjat julkaistaan verkossa osoitteessa www.tem.fi/paatokset
Lisätiedot:
erityisasiantuntija Eriika Melkas, TEM, puh. 040 194 7591
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 050 567 5451

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi.